نتیجه ی بازی رئال مادرید با ﻻﺱ ﭘﺎﻟﻤﺎﺱ در دوشنبه 23 اسفند 94

فیلمی از خلاصه نتیجه ی بازی رئال مادرید با ﻻﺱ ﭘﺎﻟﻤﺎﺱ در دوشنبه 23 اسفند 94

ﺭﺋﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭﻳﺪ 2

ﻻﺱ ﭘﺎﻟﻤﺎﺱ . 1

زمان بازی ﮔﺮﺍﻧﺎﺩﺍ - ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﻮﻝ

23:00