ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺗﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻭ ﺣﺴﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺻﻔﻮﯼ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ + ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ

ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭ ﺗﯿﭗ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﻋﮑﺴﻬﺎﯼ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﻭ ﺣﺴﺎﻡ ﻧﻮﺍﺏ ﺻﻔﻮﯼ ﺩﺭ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺍﭘﺘﯿﻤﻮﺱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﯾﺸﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﺍﭘﺘﯿﻤﻮﺱ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

تصویر

عکس عجیب سحر قریشی

تصویر

عکس جدید فست فود اصفهان

تصویر

تصویر

منبع: persianv.ir